Bereik & Contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke:

Deze privacyverklaring is van toepassing op Asbestis (ondernemingsnummer 0523.983.508), Zinkhoevelaan 19, 2610 Wilrijk (Antwerpen), België (hierna genoemd: “Asbestis”). Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is te bereiken via bovenstaande gegevens of via het e-mailadres info@asbestis.be.

Algemene bepalingen

Asbestis erkent het belang van privacy voor haar ingeschreven gebruikers, deelnemers, potentiële klanten, klanten, leveranciers en andere bezoekers van de website. Om deze reden gaat Asbestis in deze privacyverklaring in op de verwerking van uw persoonsgegevens en bevestigen wij dat wij deze altijd zorgvuldig zullen behandelen en beveiligen. Persoonsgegevens die wij verwerken Asbestis verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze aan ons verstrekt om gebruik te maken van onze diensten. We kunnen persoonsgegevens verkrijgen via onze websites, wedstrijden, evenementen en sollicitaties, onder andere bronnen. Het is ook mogelijk dat we uw gegevens hebben verkregen in samenwerking met een externe partner. Indien van toepassing, zullen wij u, overeenkomstig artikel 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, op de hoogte brengen van onze privacyverklaring waarin alle verplichte meldingen zijn opgenomen.

Afhankelijk van de aard van uw vraag of activiteiten, kunnen we de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:

Verwerking / Doel Categorieën Persoonsgegevens Wettelijke Grondslag Beoogde Bewaartermijn

Werving · Algemene informatie uit het CV · Identificatiegegevens · Opleiding en training · Beroep en werk · Test- en/of beoordelingsresultaten · Toestemming · Wettelijke verplichting · Contractuele overeenkomst · Gerechtvaardigd belang 3 jaar na het laatste contact voor wervingsdoeleinden

Contractbeheer · Identificatiegegevens · Beroep en werk · Wettelijke verplichting · Contractuele overeenkomst · Gerechtvaardigd belang Wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen Personeelsadministratie · Identificatiegegevens · Gezondheidsgegevens · Beroep en werk · Toestemming · Wettelijke verplichting · Contractuele overeenkomst · Gerechtvaardigd belang Wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen Marketing · Identificatiegegevens · Toestemming · Gerechtvaardigd belang Tot 1 jaar na een eventuele afmelding

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken de hierboven beschreven persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  Het afstemmen van onze inhoud en middelen op uw voorkeuren;  Het presenteren van onze website op de meest efficiënte manier voor u en uw apparaat;  Het reageren op uw vragen en verzoeken;  Het informeren over aanbiedingen die zijn gepubliceerd op onze website of op de website van een van onze partners;  Het beoordelen van de geschiktheid van sollicitanten voor een bepaalde functie of opdracht;  Het communiceren over beschikbare vacatures;  Het informeren over producten en/of diensten van Asbestis;  Het beheren van klantrelaties;  Het verstrekken aan verwerkers die namens Asbestis bepaalde diensten uitvoeren;  Het evalueren en verbeteren van onze diensten, systemen en website;  Het communiceren over evenementen, aanbiedingen, enquêtes, wedstrijden en onderzoek;  Het verwerken van persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;  Alle activiteiten ter ondersteuning en bevordering van de continuïteit en verkoop van de diensten van Asbestis;  Het verzenden van advertenties en e-mailberichten voor direct marketing. U kunt er altijd voor kiezen om in de toekomst geen verdere marketingberichten meer te ontvangen. De verwerking van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is toegestaan op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming om de volgende redenen:  De verwerking kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Asbestis rust;  De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Asbestis (bijv. arbeidsovereenkomst);  De verwerking is rechtmatig indien deze noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Asbestis, tenzij uw belangen zwaarder wegen dan de belangen van Asbestis;  In bepaalde gevallen zal Asbestis overgaan tot verwerking op basis van uw toestemming voor de hiervoor beschreven doeleinden, voor zover dit in overeenstemming is met de relatie tussen u en Asbestis. Het is belangrijk op te merken dat de verleende toestemming, bijvoorbeeld voor uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van onze nieuwsbrief, op elk moment kan worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” onderaan elke nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zult niet worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming door ons.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Asbestis bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken of niet langer dan strikt nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. De uiteindelijke bewaarperiode hangt af van de toepasselijke wetgeving en het specifieke doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hierboven vindt u een schematisch overzicht per verwerking.

Delen we uw persoonsgegevens met derden?

Asbestis verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:  Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst;  Asbestis daartoe wettelijk gerechtigd en/of verplicht is, of op verzoek van een overheidsinstantie of rechtshandhavingsautoriteit;  Dit naar het oordeel van Asbestis noodzakelijk is ter bescherming van haar rechten en/of eigendom, ter voorkoming van strafbare feiten en/of ter bescherming van de staatsveiligheid of de veiligheid van haar medewerkers, of ter bevordering van de continuïteit en verkoop van de diensten van Asbestis. Om u de beste diensten en/of mogelijkheden te bieden, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verstrekken aan een verwerker die namens ons bepaalde taken uitvoert. Deze verwerkers hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Bovendien mogen ze deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor ze zijn verkregen. Asbestis sluit met elke verwerker een verwerkersovereenkomst af. Hierdoor kan Asbestis ervoor zorgen dat elke verwerker het vereiste niveau van gegevensbescherming biedt en alleen gegevens verkrijgt die noodzakelijk zijn voor de overeengekomen diensten.

Worden uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie verzonden?

Asbestis zal uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de Europese Unie sturen als de Europese Commissie van mening is dat daar een passend niveau van bescherming wordt geboden en deze landen voorkomen in de lijst van derde landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Indien dit niet het geval is, zal Asbestis ervoor zorgen dat het land of de internationale organisatie de nodige beveiligingsmaatregelen heeft genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Cookies

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van websites op uw computer kunnen worden opgeslagen. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw naar de website gestuurd. Op die manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden. Waarom gebruiken we cookies? Asbestis gebruikt vier soorten cookies voor zowel functionele als analytische doeleinden: Noodzakelijke cookies zijn nodig om een website soepel te laten werken, door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website mogelijk niet goed functioneren. Functionele cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals uw taalvoorkeur of de regio waarin u woont. Zonder deze cookies ziet u mogelijk de standaardversie van de website. Prestatiecookies helpen de eigenaren van websites te begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Personalisatiecookies zorgen ervoor dat we de inhoud en advertenties afstemmen op uw voorkeuren en surfgedrag op onze websites, waardoor ze relevanter worden voor de individuele gebruiker. Zonder deze cookies ziet u een standaardversie van de website en een standaard reclameaanbod. Hoe kan ik zien welke cookies op mijn apparaat zijn geplaatst? Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat zijn geplaatst, kunt u hiervoor een instelling in uw browser gebruiken. Via de onderstaande links vindt u meer informatie over hoe u dit kunt doen. Hoe kan ik cookies verwijderen? Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat kunnen worden verwijderd, kunt u hiervoor een instelling in uw browser gebruiken. Via de onderstaande links vindt u meer informatie over hoe u dit kunt doen. Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Aansprakelijkheid

Asbestis kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, onze diensten en/of de verwerking van uw persoonsgegevens. U stelt ons volledig schadeloos en vrijwaart ons tegen alle schade, kosten, uitgaven en verliezen die hieruit voortvloeien. Indien Asbestis op enigerlei wijze aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid voor indirecte schade in elk geval uitgesloten. Elke eventuele aansprakelijkheid is bovendien beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per gebeurtenis en € 2.000,- per kalenderjaar. Bovendien zal onze aansprakelijkheid in geen geval meer bedragen dan wat door onze verzekering wordt uitgekeerd.

Wat zijn uw privacyrechten?

Recht op toegang en inzage U heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens, evenals van het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen die van toepassing zijn in de sector.

Recht op rectificatie, verwijdering en beperking U bent vrij om al dan niet uw persoonsgegevens aan ons mee te delen. Daarnaast heeft u altijd het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt zich niet verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van de wet van u moeten bewaren en verwerken. U kunt ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Recht van verzet U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Recht op gegevensoverdraagbaarheid U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of over te dragen aan andere verantwoordelijken, conform de bepalingen die van toepassing zijn in de sector. Recht op intrekking van de toestemming Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Uitoefening van uw rechten Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per brief of per e-mail via het e-mailadres info@asbestis.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zijn wij verplicht uw identiteit te controleren en vragen wij u een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto en MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart. Deze kopie zal onmiddellijk na verificatie van uw identiteit worden vernietigd ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na uw verzoek, reageren. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Asbestis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met ons via het bovengenoemde adres of via info@asbestis.be. Wijzigingen In het geval van wijzigingen in deze privacyverklaring zullen wij dit altijd publiceren op de website van Asbestis. Alle materiële wijzigingen zullen worden bekendgemaakt via passende kennisgevingen op deze website of via andere communicatiekanalen.

Bel ons gratis op:
078 48 48 38
Contactpagina
Neem contact met ons op via het contactformulier op deze pagina.
WhatsApp
Chat met ons via de WhatsApp chat. Klik hiervoor rechtsonderin op het groene WhatsApp icoontje.

Volg ons

Contactgegevens
Openingstijden
  • Maandag: 08:30 - 19:00
  • Dinsdag: 08:30 - 19:00
  • Woensdag: 08:30 - 19:00
  • Donderdag: 08:30 - 19:00
  • Vrijdag: 08:30 - 19:00
Meer informatie
©2023 asbestis.be - Alle rechten voorbehouden - Created with 💛 by Lex Digital
× Asbestattest nodig?